2281075161 - 6944295624

Δομημένη καλωδίωση

Μια σειρά καλωδιώσεων ασθενών ρευμάτων εφαρμόζονται για την υλοποίηση ενός συστήματος μεταφοράς εικόνας δεδομένων και φωνής σε ένα δίκτυο. Μια εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης αποτελείται από ένα σύνολο καλωδίων και υλικών. Μια σειρά κανονισμών / προτύπων, διεθνώς αναγνωρισμένων εφαρμόζονται για τον σχεδιασμό, την μελέτη και την εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος.

Υποσυστήματα δομημένης καλωδίωσης

Στον κατενεμητή ορόφου καταλήγει ένα καλώδιο που προέρχεται από την κάθε πρίζα που τροφοδοτείται ένας υπολογιστής ή ένα τηλέφωνο. Αυτή η καλωδίωση εφαρμόζεται στο επίπεδο ενός ορόφου και αποτελεί την οριζόντια δομημένη καλωδίωση.

Με τον όρο κατακόρυφη καλωδίωση νοείται το σύστημα καλωδίωσης το οποίο ενώνει της οριζόντιες καλωδιώσεις και αναφέρεται στη διασύνδεση μεταξύ διαφορετικών επιπέδων ή και ομάδων επιπέδων οριζόντιας καλωδίωσης.

Συσκευές

Οι συσκευές που απαιτούνται για την υλοποίηση του συστήματος:

 • Δρομολογητής (router)
 • Γέφυρα
 • Πύλη
 • Μεταγωγέας
 • Επαναλήπτης
 • Οριολωρίδα
 • Μετώπη μικτονόμησης
 • Μετώπη διευθέτησης καλωδίων
 • Ικρίωμα

Εφαρμογές

Με την δομημένη καλωδίωση καλύπτουμε τις εξής εφαρμογές:

 • Πυρασφάλεια – πυρανίχνευση
 • Σύστημα ασφαλείας και ελέγχου πρόσβασης
 • Σύστημα ελέγχου και εξοικονόμησης ενέργειας
 • Σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας και εξαερισμού
 • Μεταφορά δεδομένων (Δίκτυο Η/Υ)
 • Μεταφορά φωνής (Τηλέφωνο – τηλεφωνικό κέντρο)
 • Μεταφορά εικόνας (Ψηφιακή τηλεόραση)

Προγραμματίστε μια τεχνική επίσκεψη.

Διαθέτουμε συνεργάτες με άριστη τεχνογνωσία και κατάλληλα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό

Επικοινωνήστε μαζί μας
Back to top